GODZINY | CEL | AKTUALNOŚCI | HISTORIA
REGULAMIN GCI W OGRODZIEŃCU
 1. Gminne Centrum Informacji (GCI) w Ogrodzieńcu powstało
  w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"
  ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec; mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
  w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 24. Celem GCI jest aktywizacja zawodowa Mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
   
 2. Z usług GCI mogą korzystać Mieszkańcy Miasta i Gminy Ogrodzieniec:
   
  • I bezrobotni posiadający status bezrobotnego, zarejestrowanego
   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu;
  • II poszukujący pracy, ofert pracy, informacji na temat doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji (warsztatów, kursów i szkoleń);
  • III absolwenci uczelni wyższych oraz wszystkich typów szkół wyższych;
  • IV studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych;
  • V uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum i szkół podstawowych (mogą to być zorganizowane grupy szkolne z opiekunem);
  • VI przedsiębiorcy;
  • VII rolnicy.
    
 3. Usługi bezpłatne, z których można skorzystać w GCI:
   
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (podanie, list motywacyjny, zyciorys-CV, oferta pracy),
  • wydruk lub kserokopia 2-3 stron dziennie dla osób poszukujących pracy,
  • aktualne oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy oraz oferty pracy dostępne w sieci internetowej (np. EURES),
  • informacje na temat krajowego i zagranicznego rynku pracy,
  • informacje o rynku pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • aktywizacja i doradztwo zawodowe oraz orientacja zawodowa,
  • informacje na temat prawa pracy, zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz instytucji rynku pracy,
  • informacje o warsztatach, kursach, szkoleniach,
  • możliwość skorzystania z internetu w celu poszukiwania pracy,
  • nauka podstawowej obsługi komputera (pisanie i redagowanie tekstu, korzystanie z internetu, zakładanie i wysyłanie poczty e-mail),
  • możliwość skorzystania z literatury specjalistycznej oraz innych pomocy naukowych (np. wzory umów, pism, formularzy),
  • informacje na temat zakładania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania środków na ten cel w ramach Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości,
  • informacje o Unii Europejskiej oraz możliwość skorzystania z BIBLIOTECZKI EUROPEJSKIEJ w ramach Gminnego Ośrodka Informacji Europejskiej,
  • informacje na temat agroturystyki oraz turystyki,
  • informacje turystyczne o Gminie Ogrodzieniec,
  • inne usługi dotyczące kwestii zatrudnienia, wynikające z aktualnych potrzeb społeczności lokalnej gminy.
    
 4. Usługi płatne, z których można skorzystać w GCI (jeżeli nie kolidują z podstawową, bezpłatną działałnością GCI):
   
  • możliwość skorzystania z internetu - 2,00 zł za godzinę,
  • możliwość skorzystania z usług biurowych:
   • kserowanie - 0,25 zł / 1 strona A4,
    0,50 zł / 1 strona A3,
  • drukowanie - 0,40 zł / 1 strona A4,
  • skanowanie - 1 zł / 1 strona A4,
   + dyskietka - 1,50 zł / 1 szt. lub płyta CD - 1,50 zł,
  • bindowanie - 1,50 zł / 1 grzbiet z okładką
   + [0,05 zł / 1 strona A4] x ilość stron,
  • inne po zapoznaniu się z potrzebami rynku lokalnego.
    
 5. Osoba korzystająca z usług bezpłatnych w Gminnym Centrum Informacji w Ogrodzieńcu ma obowiązek wpisania się do KSIĘGI USŁUG.
   
 6. Ze stanowisk komputerowych można skorzystać tylko
  w obecności koordynatora GCI lub osoby dyżurującej stanowisko, liczbę osób przy stanowisku komputerowym i czas korzystania ze stanowiska komputerowego wyznacza koordynator GCI lub osoba dyżurująca.
   
 7. W GCI zabrania się:
   
  • spożywania posiłków i napojów, zwłaszcza alkoholowych,
  • palenia wyrobów tytoniowych,
  • przeglądania innych stron niż związane z zakresem usług GCI,
  • samodzielnego zapisywania i drukowania sporządzonego przez siebie tekstu,
  • instalowania jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego,
  • niszczenia sprzętu komputerowego i biurowego w GCI,
  • naruszania podstawowych zasad zachowania.
    
 8. W GCI należy zachować spokój i ciszę oraz podstawowe normy i zasady zachowania.
   
 9. Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniu GCI nie ponosimy odpowiedzialności.
   
 10. Osoba, która nie będzie stosowała się do powyższego REGULAMINU może zostać pozbawiona możliwości korzystania z usług GCI, a w przypadku wyrządzonej szkody obciążona kosztami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | do góry |