GODZINY | CEL | AKTUALNOŚCI | HISTORIA
Historia powstania

5 LAT GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W OGRODZIEŃCU

Historia powstania Gminnego Centrum Informacji (GCI) w Ogrodzieńcu

Gminne Centrum Informacji w Ogrodzieńcu jest jednostką funkcjonującą w ramach Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Jednostka została powołana w 2005 roku, z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, dzięki dofinansowaniu przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” oraz środków własnych Gminy Ogrodzieniec. Oficjalne otwarcie GCI miało miejsce 21 kwietnia 2005r.

  Przez okres dwóch lat (2005-2007) Gminne Centrum Informacji podlegało sprawozdaniom finansowym i merytorycznym składanym do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Po upływie tego okresu wyposażenie GCI zakupione ze środków grantowych stało się własnością UMiG Ogrodzieniec.
Siedziba GCI mieści się w budynku Domu Kultury w Ogrodzieńcu przy Placu Wolności 24.
Działalność Gminnego Centrum Informacji w Ogrodzieńcu jest wielokierunkowa i wynika z potrzeb lokalnej społeczności. Jednostka świadczy usługi na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Ogrodzieniec, a w szczególności: osób bezrobotnych, rolników, przedsiębiorców, uczniów i studentów.
Nadrzędny cel działalności GCI stanowi aktywizacja zawodowa mieszkańców naszej gminy, w tym pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia poprzez poradnictwo, szkolenia, nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i przedsiębiorcami oraz umożliwienie bezpłatnego dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych.
W zakresie pozyskiwania ofert pracy GCI w Ogrodzieńcu od początku współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu:

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu
ul. 11-go Listopada 2a, 42-400 Zawiercie
tel./fax 32 / 67 211 79, 67 243 96
e-mail: kazw@praca.gov.pl
strona internetowa: www.pup-zawiercie.pl

Nasza jednostka umieszczona jest w bazie GCI na stronie internetowej WUP w Katowicach: www.wup-katowice.pl  oraz Gminy Ogrodzieniec: www.ogrodzieniec.plwww.ogrodzieniec.bip.jur.pl  – aktualności GCI. Posiadamy własną stronę internetową: www.gci.ogrodzieniec.pl

CEL GCI w Ogrodzieńcu:
Aktywizacja Zawodowa Mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec


W okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 10 marca 2010 roku w Gminnym Centrum Informacji w Ogrodzieńcu doświadczenie zawodowe zdobywali mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec:
- 12 stażystów, absolwentów szkół wyższych i średnich,
- 4 osoby w zakresie przygotowania zawodowego,
- 19 praktykantów (6 uczniów i 13 studentów),
- 1 osoba odbywała służbę zastępczą,
- 1 wolontariuszka,
- 1 pracownik,
- 3 osoby współpracowały po zakończeniu umowy.
W latach 2005-2006 w jednostkach organizacyjnych na terenie gminy z form rynku pracy skorzystało 194 mieszkańców. Natomiast w tym samym okresie z różnych form dla mieszkańców gminy skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymały 663 osoby.

Działalność GCI w Ogrodzieńcu

Gminne Centrum Informacji w Ogrodzieńcu oferuje bezpłatne usługi i pomoc w zakresie:
- pisania dokumentów aplikacyjnych tj.: Curriculum Vitae (CV) – życiorys, list motywacyjny – podanie o pracę,
- drukowania, kserowania, skanowania, wysyłania e-mailem, faksem dokumentów aplikacyjnych,
- korzystania z Internetu, podstawowej obsługi komputera, zakładania i korzystania ze skrzynki elektronicznej (e-mail),
- udostępniania ofert pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, prasy i zasobów internetowych,
- bogatej biblioteczki o tematyce różnej: praca, europeistyka, turystyka czy marketing – ponad 500 tytułów,
- promocji obiektów noclegowych, lokalnych firm oraz organizacji i stowarzyszeń na oficjalnych stronach internetowych gminy,
- informacji turystycznej o gminie i regionie, innej – wyszukiwanej na potrzeby klientów,
Ponadto GCI organizuje spotkania, konkursy europejskie, współpracuje z referatami UMiG oraz jednostkami organizacyjnymi w gminie, stanowi zaplecze techniczne, uczy obsługi sprzętu biurowego.

W przyszłości pragniemy poszerzyć działalność GCI w zakresie szkoleń, doradztwa i aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych mieszkańców gminy. Planujemy ponadto podejmować dalsze przedsięwzięcia o charakterze lokalnym – konkursy, spotkania, prelekcje.

INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ GCI W OGRODZIEŃCU

- Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej od 2004r., od 2007r. pod patronatem prof. Jerzego Buzka
- Warsztaty komputerowe prowadzone przez stażystkę – dwie edycje 2005 i 2006
- Warsztaty językowe, dwie edycje warsztatów języka angielskiego prowadzone przez stażystkę w 2006r.
- Wizytówki gospodarcze od 2005r., promocja firm na podstawie wypełnionych ankiet
- Spotkania lokalnych przedsiębiorców z inspekcją pracy – 2005 i 2008
- Prezentacje opisowe dotyczące gminy: Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2005-2013 – sierpień 2005, opisy miejscowości do wniosków realizowanych w gminie, materiały informacyjne do sprawozdań wysyłanych do Rady Europy, inne wewnętrzne opracowania na potrzeby Urzędu i GCI
- ABC poszukującego pracy – cykl w „Gazecie Ogrodzienieckiej” w 2006, również na stronach internetowych – zaktualizowane 2009
- Spotkania z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej z Dąbrowy Górniczej od 2006r.
- Folder promocyjno-informacyjny GCI w Ogrodzieńcu – luty 2007
- Pierwsze dwudniowe Targi Pracy i Edukacji w Ogrodzieńcu – 26-27 kwietnia 2007
- Aktualizacja i uatrakcyjnienie stron internetowych, w 2006r. informacje turystyczne o gminie na www.ogrodzieniec.pl a od 2007r. w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiają się informacje bieżące, które dotyczą m.in. przedsięwzięć realizowanych przez GCI w Ogrodzieńcu
- „Sołectwa” to nowa kategoria zawierająca charakterystykę miejscowości w gminie, która pojawiła się na stronach internetowych gminy w 2007r.
- Wizytówki Organizacji i Stowarzyszeń na stronach internetowych gminy od 2007r., uaktualniono i zmieniono charakter wizytówek o organizacjach w gminie Ogrodzieniec z informacyjnego na informacyjno-promocyjny
- Pomoc w organizowaniu i przebiegu konkursu „Złota Złotych Radia Katowice 2007” (czerwiec-wrzesień 2007), corocznym Święcie Gminy (sierpień), uroczystości przekazania Flagi Honorowej Rady Europy (październik 2007), składzie Informatora Budżetowego od 2005, itp.
- Aktualizacja bazy noclegowej na terenie gminy na podstawie wysłanych ankiet – 2008
- Zebranie materiałów i opracowanie trzech kronik urzędowych, w tym kroniki wydarzeń europejskich 1994-2008
- Opracowania statystyczne dotyczące Gminy Ogrodzieniec oraz rynku pracy
- Gromadzenie publikacji – biblioteczka licząca ponad 500 pozycji wydawnictw o różnorodnej tematyce
- Polsko-włoskie spotkanie bilateralne przy współpracy UMiG Ogrodzieniec z RIG w Katowicach – 2009
- Warsztaty dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej – 2009 i 2010
- Poszerzenie oferty GCI o nieodpłatny dostęp do internetowej aplikacji A.I.D.A.net (Aktywny Indywidualny Dostęp Abonencki do Zasobów Lokalnej Sieci Poradnictwa Obywatelskiego LEX CIVIS – Silesiae Rete Localis) na uruchomionym Stanowisku Informacji Prawno-Obywatelskiej w ramach projektu „I_SPOKO – Internetowy Serwis Prawno-Obywatelski Katowice-Opole”
- Prezentacja działalności GCI podczas konferencji podsumowującej projekt „I-SPOKO” – 16 grudnia 2009r.
- Uczestniczyliśmy w licznych spotkaniach i szkoleniach, doskonaląc swoje umiejętności i nabywając nową wiedzę i doświadczenie
- Współpracujemy ze szkołami w gminie itp. Referatami w gminie, stanowimy zaplecze techniczne dla Urzędu i jednostek organizacyjnych
- Poza kwestiami związanym z poszukiwaniem pracy, szkoleń i warsztatów, organizowaniem konkursu europejskiego, itp. GCI wyspecjalizowało się w udzielaniu informacji turystycznej

Kwiecień 2010

Iwona Rajca
GCI w Ogrodzieńcu